Ceník geodetických prací v inženýrské geodézii

Konečná cena se stanoví v závislosti na obtížnosti a požadovaném termínu zpracování.

1. Účelové mapy velkých měřítek

Dodací podmínky: technická zpráva, měřický originál polohopisu a výškopisu, datový nosič s digitální mapou.
Měrná jednotka: 1 ha nebo 1 km linie

Účelová mapa - intravilán : 10 000 - 16 000,- Kč
Účelová mapa - extravilán : 5 000 - 7 500,- Kč

 

2. Vytyčení stavebního objektu a staveniště

Dodací podmínky: vytyčené body, vytyčovací protokol s náležitostmi technické zprávy a potvrzením o předání.
Měrná jednotka: 1 bod

Vytyčení prostorové polohy - stavební objekty s prostorovou skladbou : 250 - 550,- Kč
Vytyčení prostorové polohy - stavební objekty liniové : 350 - 750,- Kč

 

3. Zaměření skutečného provedení staveb

Dodací podmínky: technická zpráva, měřický originál polohopisu a výškopisu, datový nosič s digitální mapou.
Měrná jednotka: 100 m

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí - intravilán : 1 800 - 2 500,- Kč
Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí - extravilán : 1 000 - 1 600,- Kč

 
 

 
 
geo-pristroj

Geodetické služby

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb
 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku

Projektové práce

 • projekty inženýrských sítí - vodovody, kanalizace
 • čistírny odpadních vod
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • bazény, projekty rybníků a nádrží

Geografické informační systémy

 • pořízení digitálních technických map měst a obcí
 • správa digitálních technických map
 • pasporty inženýrských sítí
 • tvorba a správa geografických informačních systémů

Publikováno na CMS-KEY